۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر

Skip Navigation Links.
تاریخچه
کادر مدیریتی
Collapse مدیریت/گروههای فنی و پشتیبانیمدیریت/گروههای فنی و پشتیبانی
Collapse پیشگیری و مبارزه با بیماریهاپیشگیری و مبارزه با بیماریها
Collapse بیماریهای غیرواگیربیماریهای غیرواگیر
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیند ها
دستورالعمل ها
Collapse بیماریهای واگیربیماریهای واگیر
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse گسترش شبکه هاگسترش شبکه ها
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
Collapse فرآیندهافرآیندها
فرآیندهای گسترش
فرآیندهای بهبود استاندارد
Collapse دستورالعمل های گروه گسترش شبکه هادستورالعمل های گروه گسترش شبکه ها
دستورالعمل ها
Collapse بهبود استانداردبهبود استاندارد
تجهیزات
ساختمان
Collapse سلامت جمعیت و خانوادهسلامت جمعیت و خانواده
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse مدیریت سلامت محیط و کارمدیریت سلامت محیط و کار
Collapse گروه سلامت محیطگروه سلامت محیط
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعملها
Collapse گروه سلامت کارگروه سلامت کار
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعملها
Collapse سلامت روانی اجتماعی و اعتیادسلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse آموزش و ارتقا سلامتآموزش و ارتقا سلامت
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse سلامت نوجوانان و مدارسسلامت نوجوانان و مدارس
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse بهبود تغذیهبهبود تغذیه
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse امور عمومیامور عمومی
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیند ها
دستورالعمل ها
Collapse امور آزمایشگاههاامور آزمایشگاهها
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse مدیریت بحران و کاهش خطر بلایامدیریت بحران و کاهش خطر بلایا
ستاد بحران معاونت بهداشتی
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse امور داروییامور دارویی
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse مالی و حسابداریمالی و حسابداری
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse سلامت دهان و دندانسلامت دهان و دندان
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse واحد رایانهواحد رایانه
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
معرفی کارکنان و شرح وظایف
بیان اهداف و رسالت
فرآیندها
دستورالعمل ها
Collapse آموزش برای عمومآموزش برای عموم
نشریات
پوستر
پیام های بهداشتی
سخنرانی
کاریکاتور
کلیپ
فیلم و انیمیشن
لینک مفید
کتاب
پرسش های متداول
Collapse ستاد شهرستان هاستاد شهرستان ها
شهرستان شهربابک
شهرستان کرمان
شهرستان زرند
شهرستان راور
شهرستان رابر
شهرستان ارزوییه
شهرستان کوهبنان
شهرستان بافت
شهرستان بردسیر
دستورالعملهای کرونا ویروس
نقشه سایت
دفترچه تلفن