۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ دي   

 

فرآیند های بهبود استاندارد گروه گسترش

 
فرآیند             عنوان
               
            نگهداری و انبارش تجهیزات پزشکی
            فلوچارت بررسی خرابی و تعمیر تجهیزات
            فلو چارت بررسی خروج تجهیزات از واحد بهداشتی
            فلو چارت کنار گذاری و اسقاط
            فرآیند تامین
            فرآیند خرید