۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ دي  

 

فرآیند های گروه گسترش

 
فرآیند             عنوان
               
            کد گذاری علل مرگ و قوانین کدگذاری
            فرآیند آموزش و بازآموزی
            فلوچارت ثبت دوره های آموزشی