۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ آذر   

 

اهداف و رسالت گروه سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

 

رسالت :

تامين سلامت ، رفاه و عدالت اجتماعي براي آحاد جامعه  ، ارتقا سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي ايراني اسلامي ، تحكيم بنيان خانواده ، رفع عوامل تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي و ترويج آموزش هاي  روانشناختي  و معنوي و ارتقاء شاخص هاي سلامت روان با اولويت اقشار آسيب پذير .

 

 اهداف :

افزايش سطح سواد سلامت روان و سلامت اجتماعي جمعيت عمومي .

كاهش  ميزان اقدام به خودكشي

كاهش مرگ ناشي از خودكشي

 افزايش پوشش مهارتهاي زندگي و فرزند پروري

 پوشش خدمات سرپايي براي بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي شناسايي شده در نظام مراقبتهاي بهداشتي اوليه .

 افزايش   سطح پوشش خدمات سرپايي براي بيماران مبتلا به اختلال مصرف مواد ، الكل  

آموزش كارشناسان سلامت روان دانشگاه در حمايت هاي رواني اجتماعي .

 اجرای برنامه هاي آموزشي  پيشگيري از اعتياد  

 اجرای برنامه كاهش آسيب  اعتياد . ( برنامه سرنگ و سوزن )

 خدمات پيشگيري از خشونت خانگي در قربانيان شناسايي شده .

اجرای برنامه مداخلات سلامت اجتماعي با رويكرد اجتماع محور در مناطق حاشیه شهرها.

 

  معرفي گروه:

گروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد استان کرمان در سه حوزه ذيل  فعاليتهاي خود را جهت ارتقا سلامت روان جامعه هدف ارائه مي دهد:

 

حوزه سلامت روان :

پيشگيري از رفتارهاي خودكشي

حمايتهاي رواني و اجتماعي در بلايا و حوادث طبيعي

تشخيص و  مراقبت اختلالات روانپزشكي

آموزش مهارتهاي زندگي

آموزش مهارتهاي فرزند پروري

برنامه خود مراقبتي

اجراي دستورالعمل رفتار با كودك و نوجوان در بخش بهداشت و درمان

 

حوزه پيشگيري از سوء مصرف مواد و الكل

برنامه پيشگيري از مصرف سيگار ، مواد و الكل

پيشگيري از عوارض ناشي از سو مصرف مواد  ( كاهش آسيب )

 حوزه سلامت اجتماعي

برنامه پيشگيري از خشونت خانگي

مدل مداخلات سلامت اجتماعي با رويكرد اجتماع محور  

  

برنامه استراتژيك :

1-  آموزش هاي روانشناختي   به منظور ارتقا ء سواد سلامت عموم مردم و گروه هاي هدف  .

2-  آموزش مهارتهاي زندگي به گروه هدف

3-  آموزش مهارتهاي فرزند پروري به والدين

4-  آموزش پيشگيري از رفتارهاي پر خطر و آسيب هاي اجتماعي و شيوه زندگي سالم

5-  آموزش پيشگيري از رفتارهاي پر خطر و آسيب هاي اجتماعي و شيوه زندگي سالم

6-  آموزش پيشگيري از رفتارهاي پر خطر و آسيب هاي اجتماعي و شيوه زندگي سالم

7-  آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد و الكل  و عوارض ناشي از مصرف مواد

8-  گزارش  ، ثبت و ارسال فعاليت هاي آموزشي  .

9-   بيماريابي  ، پيگيري ، ارجاع و مداخلات روانشاختي افراد داراي اختلال روانپزشكي يا درگير مصرف مواد و الكل

10- نظارت بر عملكرد  كارشناسان ستادي و كارشناسان سلامت روان مراكز خدمات جامع سلامت.

11- تهيه و تحليل شاخص هاي سلامت روان  و گزارش به شهرستان هاي تابعه استان.