۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۹ دي   

 

اهداف و رسالت مدیریت شبکه  و ارتقاء سلامت

 

مقدمه و رسالت:

نظام ارائه خدمات سلامت در ایران بر پایه فلسفه مراقبتهای بهداشتی اولیه بنا نهاده شده است.شاخصها حاکی از آن است که با گسترش نظام ارائه خدمات مبتنی بر فلسفه مراقبتهای بهداشتی اولیه و افزایش دسترسی مردم به خدمات، کشور ما دستاوردهای بزرگی داشته است . بدیهی ست ارائه خدمات با این فلسفه نیازمند مدیریتی صحیح و چند جانبه میباشد.

مدیریت به معنای به کار گیری منابع برای دست یابی به اهداف است . منابع سرمایه ای و منابع مصرفی دو گروه اصلی تشکیل دهنده منابع هستند. به بیان ساده تر برای دست یافتن به هر هدفی باید کاری انجام داد و برای انجام کار نیازمند منابع هستیم و خود کار یا فعالیت چیزی جز تعامل بین این منابع نیست.

مدیریت شبکه و ارتقا سلامت این رسالت مهم را عهده دار میباشد (مدیریت منابع برای ارائه خدمات سلامت در سطح یک )

 

 

اهداف :

 

1-  استقرار ساختار شبکه و اجرای نظام تحول در سطح یک منطبق بر  قانون توسعه ششم ، بر اساس آخرین بازنگریهای ابلاغ شده و استانداردهای موجود

 

2- توانمند سازی مدیران و کارکنان نظام سلامت در سطح یک 

 

3- استقرار نظام ارجاع الکترونیک در جمعیت روستائی و شهرهای زیر بیست هزار نفر

 

4-  استقرار نظام پایش ، ارزیابی عملکر و راستی آزمائی خدمات