معرفی پرسنل تحقیق و توسعه
شماره اتاق  ایمیلتلفن  سمت نام خانوادگینام 
 104 dr_srezazadeh@yahoo.com 31215732 مسئول واحد تحقیق و توسعه رضازاده سعدالله
 105 behdashtipr@kmu.ac.ir 31215733 کارشناس واحد تحقیق و توسعه خواجه پور نجیبه


تحقیق و توسعه