معرفی پرسنل اموردارویی


 شماره اتاق ایمیل تلفن سمت نام خانوادگینام  
   31215702 مسئول امور دارویی حاجی اسماعیلی مرتضی
   31215710 کارشناس واحد دارویی قلعه خانی طاهره 


امور دارویی