چهارشنبه ١٣٩٧/١١/٣    EN

معرفی واحد سلامت دندان
 

معرفی واحد سلامت دهان و دندان

 

چشم انداز:

جامعه بدون پوسیدگی دندانی در جمعیت زیر 14 سال

رسالت:

بهبود شاخص سلامت دهان و دندان با رویکرد آموزش و پیشگیری

اهداف کلی:

·       ارتقاء سلامت دهان و دندان آحاد جامعه

·       آموزش کودکان زیر 14 سال

·       پوشش حداکثری در فیشور سیلانت دندانهای دائمی

·       پوشش بالای 50درصدی وارنیش فلوراید در کودکان زیر 14 سال

فعالیت ها:

·       انجام برنامه سلامت دهان و دندان در قالب پزشک خانواده

·       انجام خدمات دندانپزشکی پیشگیری بیمه های پایه

·       پشتیبانی تجهیزات و مواد پیشگیری مورد نیاز شهرستانها

 

سلامت دهان و دندان