چهارشنبه ١٣٩٧/١١/٣    EN

معرفی پرسنل مدیریت بحرانشماره اتاق  ایمیلتلفن  سمتنام خانوادگی نام 
 - golzari_h@yahoo.com 31215743 مدیر گروه گلزاری   حمیدرضا
 - ftalebi@kmu.ac.ir 32114553 کارشناس طالبی فرزانه 

مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا