معرفی پرسنل سلامت روانی اجتماع و اعتیاد
 شماره اتاقایمیل  تلفنسمت نام خانوادگی  نام
 129 bameq82@yahoo.com 31215746 مدیر گروه بهرام نژاد علی
 129 nahid kavyani @kmu.ac.ir 31215746 کارشناس سلامت روان کاویانیناهید
 129 maryamsalehyan@yahoo.com 31215746 کارشناس سلامت روان صالحیان مریم 
 129  31215746 روانپزشک مشاور برنامه بهداشت روان غفاری دکتر زهره

سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد