یکشنبه ١٣٩٧/٤/٣١    EN

ارتباط با واحد سلامت روانی و اعتیاد
 ایمیل واحد شماره تلفننام واحد 
 Vch. mentalhealth@kmu.ac.ir 31215746 گروه سلامت روانی و اعتیاد

سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد