معرفی پرسنل غیر واگیر
 شماره اتاقایمیل تلفن  سمتنام خانوادگی نام 

 102 dr.shafiee129@yahoo.com 31215755 مدیر گروه  شفیعی بافتی مهدی

 116 z_koohestani@kmu.ac.ir 31215722 کارشناس مسئول  کوهستانی زرین تاج 

 116 mn.jamshidy@yahoo .com  31215722 کارشناس غدد و متابولیک  جمشیدی منیژه 

 117 amirara_88@yahoo.com 31215723 کارشناس سوانح و حوادث عراقی پور حمید 

 112baft.shams@yahoo.com 31215730 کارشناس  ژنتیک
 شمس الدینی تهمینه 

 103azadeh.sadeghi87@yahoo.com 31215731 کارشناس ثبت سرطان صادقی
 آزاده 

 103 kazemi1511@yahoo.com 31215731 کارشناس ثبت سرطان کاظمی فهیمهپیشگیری از بیماریهای غیرواگیر