چهارشنبه ١٣٩٧/١١/٣    EN

معرفی پرسنل واگیر

 شماره اتاق ایمیل تلفنسمت  نام خانوادگی نام
 111 sheikhzadeh.k@gmail.com 31215726 مدیر گروه بیماریهای واگیر شیخ زادهخداداد

 114 najafi103103@yahoo.com 31215724 کارشناس برنامه گسترش ایمنسازی
 (جانشین مدیر گروه)
 نجفیحسین
 114 saffari_me@yahoo.com 31215724 کارشناس مالاریا صفاری

مهدی
 113 ir8219@yahoo.com 31215725 کارشناس ایدز و بیماریهای رفتاری نصیری

نسیم
 112 dr.jafari99@yahoo.com 31215730 کارشناس عوارض پس از ایمن سازی،کنترل عفونت های بیمارستانی جعفری علی

 113

 m_mashayekhi@yahoo.com,minoo45@yahoo.com 31215725 کارشناس زئونوز مشایخی مینو
 112 baniasad1387@yahoo.com 31215730 کارشناس زنجیره سرد بنی  اسد آزاد سعدا...
 113 dfroogh@yahoo.com 31215725 کارشناس آزمایشگاه دستوری 
 فروغیه

 116

 mirzaiee86@yahoo.com 31215722 کارشناس مراقبت میرزایی مریم
 114 esmalpourali@yahoo.com 31215724 کارشناس بیماریهای منتقله از آب و غذا،آنفولانزا،منننزیت اسماعیل پور علی

 115

 raeisi40@yahoo.com 31215723 کارشناس زنجیره سرما،امور اتباع رئیسی علی
 115 mahgh43@yahoo.com 31215723کارشناس سل و جزامقنبری
محمودپیشگیری از بیماریهای واگیر