معرفی پرسنل سلامت خانواده و جمعیت
ایمیل  تلفن سمتنام خانوادگی  نام

 safizadeh.md@gmail.com 31215736 مدیر گروه صافی زاده منصوره

 fariba_hdi@yahoo.com 31215750 کارشناس کودک سالم حیدری فریبا 

 znavabi@yahoo.com 31215742 کارشناس مرگ کودکان و میانسالان نوابی زهرا 

 ali_zs1389@yahoo.com  31215750 کارشناس برنامه مانا- شیر مادر صلاحی زهره

 bdamadi.1389@yahoo.com 31215749کارشناس مادران
 دامادی بتول 

 zaaskar 1389@yahoo.com 31215742 کارشناس سلامت باروری علی عسکری زهرا

 zibaka1389@yahoo.com 31215742 کارشناس سلامت باروری کامیابی زیبا

 mahin93saber52@gmail.com 31215749 کارشناس سالمندان صابر ماهانیمهین

 behdashtkhanevadeh29@yahoo.com 31215749 کاردان جمع آوری اطلاعات حسن زاده مهری سلامت خانواده و جمعیت