یکشنبه ١٣٩٧/٤/٣١    EN

معرفی پرسنل سلامت محیط و کار
 شماره اتاق ایمیل  تلفنسمت   نام خانوادگی نام 
 131 golzari_h@yahoo.com 31215743 مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای گلزاری حمیدرضا

 130 noohi-1353@yahoo.com 31215745 جانشین مدیرگروه نوحی جعفر 

 2
 130 mra2400@yahoo.com 31215745 کارشناس ناظر آب و فاضلاب احمدپور محمدرضا
 
 3
 130 a_ghaderi@yahoo.com 31215745 کارشناس ناظر مراکز درمانی قادری علیرضا

 4
 132 moridi_5400@yahoo.com 31215744 کارشناس ناظر مواد غذایی مریدی علیرضا

 5
 132 molaei.1313@yahoo.com 31215744 کارشناس ناظر هوا ملایی پروین 

 6
 132 salajegheh10@yahoo.com 31215744 کارشناس ناظر بهسازی محیط  سلاجقه مریم 

 7
 132 f.davarpanah@yahoo.com 31215744 کارشناس ناظر مواد غذایی داورپناه فرزانه

 8
 132 ganji_53@yahoo.com 31215744 کارشناس ناظرآمار  گنجی پور مهین

 9
 128 yusra_302@yahoo.com 31215747 کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای برسم طیبه 

 10
 128 tabe1388@yahoo.com 31215747 کارشناس بهداشت حرفه ای تابع راحله 

 11
 128 fsarnav@yahoo.com 31215747 کارشناس بهداشت حرفه ای خانی فروزان

 12
  alamdar_22@yahoo.com 31215751 کارشناس آزمایشگاه آب علمدار مژگان

13 
   31215751 کارشناس آزمایشگاه آب مرادی ابوالفضل

 14سلامت محیط و کار