چهارشنبه ١٣٩٧/١١/٣    EN

معرفی پرسنل گروه گسترش شبکه ها

نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیک شماره اتاق
حسین پور
مدیر گروه گسترش
31215739    
برومند ثانی کارشناس مسئول گسترش
31215728
mahdeiehBromand@yahoo.com 109
کاظمی پور
کارشناس گسترش
31215728   109
صفا بافتی
کارشناس گسترش
31215728
safa_parisa@yahoo.com
109
شاکری کارشناس بهورزی
31215727 kh.gh.k1998@gmail.com
110
سلمانی کارشناس بهورزی
31215727  maryam.salmani35@gmail.com 110
عرب پور
کارشناس جلب مشارکتهای مردمی
31215727  r_arab1111@yahoo.com 110
یزدی زاده
کارشناس آمار و مدارک پزشکی
31215720  yazdi.a9889@yahoo.com 118
طبسی کارشناس آموزش و بازآموزی
31215720 n_tabasi@yahoo.com
118
امیرزاده کارشناس پزشک خانواده
31215719  rahil.amirzadeh@gmail.com 119
مهرابیان کارشناس پزشک خانواده
31215719  mehrabimitra@yahoo.com 119
سلیمانی کارشناس گسترش
31215752  a_solaymani@kmu.ac.ir  123
شاکری زاده
کارشناس گسترش
31215752  amiz.6570@yahoo.com 123


گسترش شبکه ها