معرفی واحد امور دارویی


 

چشم انداز

توزیع باکیفیت و عادلانه خدمات دارویی در سطح مناطق تحت پوشش

رسالت

رسیدن به مناسب ترین وضعیت انبارهای دارویی و داروخانه های تحت پوشش از لحاظ استاندارد و ارائه مطلوبترین خدمات در سطح شهرستانها به گیرندگان خدمت و رضایتمندی آنها

اهداف کلی

1-   ارتقاء کیفیت خدمات دارویی و رساندن بهتر این خدمات به دست مردم

2-   افزایش سطح دانش و آگاهی پرسنل دارویی در زمینه کاربری با برنامه نرم افزار تعهدی انبارها وانبارداری

3-   افزایش نظارت بر داروخانه های خصوصی طرف قرارداد پزشک خانواده در جهت خدمت رسانی بهتر ومناسبتر به گیرندگان خدمت

4-   بهبود کیفیت نگهداری داروها با افزایش سطح استانداردهای انبارهای دارویی از نظر فیزیکی(فضای فیزیکی مناسب و اندازه، داشتن وسایل ایمنی شامل کپسول آتشنشانی و غیره سقف و کف دیوارها قابل تمیز کردن و...) که در نهایت منجر به مراقبت و نگهداری از داروها در شرایط ایمن واستاندارد شود

5-   ارتقاء کیفیت برنامه نرم افزار انبارهای دارویی و ثبت نسخ در جهت رفع مشکلات برنامه ها

 

 

 

فعالیت ها

1-  نظارت های منظم، مستمر و هدفمند از واحدها، انبارهای دارویی، داروخانه های مراکز بهداشتی و درمانی و داروخانه های خصوصی طرف قرارداد پزشک خانواده و خانه های بهداشت

2-  تکمیل چک لیست نظارت و ارسال پسخوراند به مرکز مربوطه

3-  پیگیری در جهت ارتقاء برنامه نرم افزار انبارهای دارویی و ثبت نسخ

4-  پیگیری خرید مکملهای دارویی جهت گروههای معاونت بهداشتی

5-  شرکت در جلسات دارویی معاونت غذا و دارو و جلسات معاونت بهداشتی

6-  بررسی قراردادهای مراکز بهداشتی درمانی با داروخانه های بخش خصوصی طرف قرارداد پزشک خانواده

7-  نظارت و بررسی برنامه نرم افزاری انبارهای دارویی با توجه به پسورد واحد برای ورود به کلیه سیستم های انبارهای دارویی شهرستانها و معاونت

8-  جمع آوری و تنظیم جداول مربوط به آمار نسخ دارویی پزشک خانواده شهرستانها و داروخانه های خصوصی طرف قرارداد پزشک خانواده 

 

 امور دارویی