چهارشنبه ١٣٩٧/١١/٣    EN

معرفی گروه مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا

جمهوری اسلامی ایران در معرض انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد که همواره پیامدهای سوء جانی، اقتصادی و عملکردی را برای جامعه و نظام سلامت به دنبال داشته است.به این دلیل ضرورت دارد تا نظام سلامت بطور مداوم برای پاسخ به این حوادث کاملاً آماده باشد و به انها پاسخ بموقع و موثر بدهد. به همین منظوردر تیرماه 1389 واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در معاونت بهداشت وزارت بهداشت با ماموریت ذیل تشکیل گردید.

"مدیریت آمادگی و پاسخ به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و کاهش خطر ناشی از آنها در جامعه، منابع و تسهیلات بهداشتی"

لذا حیطه کاری این واحد شامل حدود 24 هزار مرکز بهداشتی درمانی اولیه و 75 میلیون نفر جمعیت است.

اهداف کلان:

 • ارتقای آمادگی و کاهش آسیب پذیری منابع و تسهیلات بهداشتی در برابر بلایا
 • ارتقای آمادگی و کاهش آسیب پذیری خانوارهای ایرانی در برابر بلایا

راهبردهای اصلی:

 • ادغام مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه
 • رویکرد پیش فعال (Proactive) نظام سلامت به کاهش خطر بلایا
 • رویکرد تمام مخاطرات (All-Hazard) و تمام جنبه های سلامت (Whole Health)
 • رویکرد توجه به مخاطرات گسترده (Extensive) ضمن تاکید بر مخاطرات شدید (Intensive)
 • ارتقای ظرفیت نیروی انسانی بهداشتی با اجرای برنامه های آموزشی و تمرین عملیاتی
 • توسعه همکاری های درون بخشی و بین بخشی داخلی و بین المللی معاونت بهداشتی در امر مدیریت و کاهش خطر بلایا در قالب کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه

شرح وظایف:

الف)قبل از وقوع بلایا

 • ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 • اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 • تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش ها
 • اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی
 • جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا
 • استقرار فرایند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
 • اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه
 • ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارائه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ

ب) در زمان وقوع بلایا(Response)

 • ارزیابی سریع نیازها و آسیب های تسهیلات بهداشتی و جامعه
 • ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب دیده
 • ارائه مراقبت های بهداشتی اولی هماهنگ، بموقع و موثر
 • پایش و ارزشیابی اثر بخشی ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه

 ج) پس از وقوع بلایا (Recovery)

 • تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
 • بازسازی تسهیلات بهداشتی و بازتوانی برنامه های بهداشتی آسیب دیده
 • مشارکت در تدوین و اجرای بازتوانی روانی- اجتماعی جامعه
 • پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

 

برنامه های گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا

 • ادغام مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه
 • نظام مراقبت وقوع و خسارات بلایا
 • ارزیابی خطر بلایا در تسهیلات بهداشتی
 • تدوین برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشتی به بلایا (EOP)
 • پایش و ارزشیابی سیستماتیک برنامه های مدیریت و کاهش خطر بلایا در سطح جامعه و منابع و تسهیلات بهداشتی
 • توسعه زیرساختی اقدامات فاز بازتوانی حوادث طبیعی در نظام سلامت و کشور
 • ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها در برابر بلایا
 • بیمه تسهیلات بهداشتی در برابر حوادث و بلایا
 • ایمن سازی تسهیلات بهداشتی در برابر حوادث و بلایا
 • هماهنگی عملیات و تقویت سامانه پشتیبانی و پاسخ به بلایا
 • توسعه زیرساخت ژئوانفورماتیک مدیریت بلایا

مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا