معرفی گروه تغذیه

شرح وظایف کارشناس تغذیه دربرنامه کودکان

 1. آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک ، کاردان ، کارشناس و بهورز)در خصوص پایش رشد ، تغذیه تکمیلی واختلال رشد
 2. تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان
 3. مشاوره مادران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت  در موارد اختلال رشد
 4. تشکیل کلاس آموزشی جهت ا رتقاء  آگاهی جامعه (مادران،رابطین بهداشتی،رابطین ادارات،کمیته امداد،نهضت سواد آموزی و مربیان مهد کودکهای وابسته به بهزیستی)
 5. بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر 6 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان
 6. اجرای برنامه مشارکتی وحمایتی جهت کودکان زیر6سال
 7. اجرای برنامه یک وعده غذای گرم درروستامهدها

 شرح وظایف در برنامه مادران

 1. آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری
 2. مشاوره مادران باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
 3. بررسی میزان سوء تغذیه در مادران باردار
 4. آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
 5. هماهنگی بابنیادعلوی درارتبا ط باتوزیع سبدغذایی به  مادران بارداروشیرده نیازمند
 6. بررسی واستخراج بهبود وضعیت تغذیه زنان بارداروشیرده وارسال به وزارتخانه

شرح وظایف در برنامه تغذیه جوانان و مدارس

 1. تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه دانش آموزان و جوانان
 2. همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای طرح آهن یاری هفتگی در دختران دبیرستانی و آموزش ا ولیای مدارس و خانواده ها در زمینه کم خونی و عوارض ناشی ازآ ن
 3. پیگیری وبازدیدازبوفه های مدارس

شرح وظايف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی سالم

 1. برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای
 2. نظارت بر وضعیت تغذيه اماكن عمومي و ارتقاء كيفيت تغذيه از طريق آموزش
 3. آموزش پرسنل بهداشتي و عامه مردم در زمينه مصرف صحيح روغن
 4. برگزاري آموزشي در سطوح مختلف در زمينه مصرف صحيح روغن
 5. طراحي مطالب آموزشي مناسب براي مردم در مورد اصول صحيح تغذيه
 6. آموزش مستمر تغذيه براي خانواده هاي فقير به منظور ايجاد تغييرهاي رفتاري مناسب در جهت بهبود شيوه زندگي
 7. آموزش رده هاي بهداشتي به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد  تغذيه اي خانوارهاي فقير
 8. اصلاح الگوی مصرف روغنهاونوشابه های گازداردرمراکزطبخ غذا
 9. اجرای جشنواره های غذاهای سنتی
 10. جمع آوری اطلاعات طرزتهیه غذاهای سنتی

شرح وظايف در برنامه بحران و امنيت غذايي

 1. تهيه وتدوين مطالب آموزشي و آموزش كاركنان مرتبط و عموم مردم در زمينه تغذيه در شرايط بحران،تغذيه گروههاي آسيب پذير ،نيازمنديهاي تغذيه اي بحران بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از دفتر بهبود تغذيه جامعه
 2. تعریف سبدغذایی درمناطق بحران
 3. آموزش تغذیه دربحران به کارمندان

شرح وظايف در برنامه مشاوره تغذيه به گروه هاي آسيب پذير

 1. تهيه متون آموزشي مناسب
 2. جلب مشاركت مادران در برنامه آموزشي و استفاده از تجارب آنان
 3. برگزاري كلاسهاي عملي تغذيه تكميلي براي مادران
 4. آموزش و مشاوره با مادران در زمينه مسائل تغذيه اي كودكان از جمله تغذيه تكميلي ،نحوه مقوي كردن و مغذي كردن و...
 5. ارائه مشاوره و برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت مادران باردار و شيرده

شرح وظايف در بر نامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد(IDD)

 1. هماهنگي لازم براي اجراي برنامه ساليانه پايش يد در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالي استان
 2. برنامه آموزشي پرسنل جديد و بازآموزي رده هاي مختلف بهداشتي در خصوص پيشگيري و اختلالات ناشي از كمبود يد
 3. نظارت بر فعاليت بهورزان در مناطق روستايي در زمينه مصرف نمك يد دار به طور مستمر
 4. جمع آوری اطلاعات نمک مصرفی خانوارازطریق دانش آموزان مدارس

تغذیه