معرفی واحد سلامت روانی اجتماع و اعتیاد
 

معرفی گروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد

چشم انداز:

برخورداری اقشار مختلف جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی  کرمان از سلامت روانی ،اجتماعی ،درراستای رسیدن به یک زندگی سالم

رسالت:

این گروه به عنوان یکی از متولیان اصلی سلامت روانی اجتماعی جمعیت تحت پوشش در راستای تامین حفظ وارتقاءسلامت روانی آنان تلاش می کند وبا برنامه ریزی ،اجرا،پایش وارزشیابی خدمات سلامت روانی اجتماعی در جهت ارتقاءشاخص های سلامت روانی با توجه به کرامت انسانی وبا تاکید بر اصول مراقبت های اولیه بهداشتی فعالیت می نماید

اهداف کلی:

              1-     حفظ وارتقاءسطح سلامت روانی اجتماعی افراد جامعه تحت پوشش مبتنی بر گروههای سنی

              2-     تلاش در جهت بهبود شیوه زندگی افراد تحت پوشش

3-     پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی واعتیاد

4-     تامین ،جذب وتخصیص منابع مالی ،انسانی در راستای رسیدن به اهداف فوق

5-     آموزش وتوانمند سازی گروههای واسط در راه رسیدن به اهداف کلان  

فعالیت ها:

-         تهیه وتدوین برنامه عملیاتی

-         نظارت وپایش بر نحوه ارائه خدمات در سطوح مختلف

-         توانمندسازی کارشناسان ومجریان برنامه های در دست اقدام از طریق آموزش واجرای برنامه های باز آموزی

-         هماهنگی بین بخشی وبرون بخشی در راستای رسیدن با اهداف

-         شرکت در کمیته ها وکمیسیون های تخصصی دانشگاه وسایر نهاد های استانی

-         تهیه گزارش سالیانه وتجزیه وتحلیل داده ها

-         اجرای پژوهش کاربردی در راستای بهینه سازی برنامه ها  

 

 سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد