یکشنبه ١٣٩٧/٤/٣١    EN

معرفی گروه اموزش و ارتقا سلامت

* اجرای سياست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت 

* ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در

منطقه

* برنامه ريزی برای انجام نيازسنجی آموزشی مرتبط با اولويت های سلامت منطقه

 

*طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و ساير شواهد در منطقه

*آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت


توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ايفای وظيفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای

سلامت


*برنامه ريزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تيم سلامت


*ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت منطقه


*مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه


*سازماندهی و نظارت بر توزيع نيروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش


*تامين و توزيع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزينه کرد آنها


*جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه


*مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی منطقه برای

پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت


*همکاری با صدا و سيما و ساير رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه


*مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، بيمارستان های مروج سلامت، مدارس

مروج سلامت و جوامع ايمن) در منطقه


*مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در

سطح منطقه

*مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم با استفاده از رويکردهای مناسب در منطقه


*توسعه برنامه های مشارکتی و تقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه


*مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی


*همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه


*مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه


*جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه


*حمايت از توليد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه


*مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه


*شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه


*همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجويان رشته های علوم پزشکی و معرفی رويکردها و برنامه های جديد به آنها


آموزش و ارتقاء سلامت