معرفی گروه پیشگیری از بیماریهای واگیر

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از واحدهای فنی تخصصی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به حساب می آید. وظیفه این گروه اجرای برنامه هایی پیشگیری و کنترل بیماری های مشمول نظام مراقبت واگیر می باشد. این بیماریها را می توان در چند دسته بصورت زیر خلاصه کرد:

* سل و جذام

* ایدز و STI

* مالاریا

* بیماری های انگلی روده ای و  عفونت های بیمارستانی

* بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن (و مراقبت عوارض واکسن)

* بیماری های مشترک انسان و دام

* بیماری های نوپدید و  IHR

اهمیت اپیدمیولوژیک (مانند مالاریا) , سیاسی ( مانند سارس و التور) و بین المللی (مانند پولیو) بیماریها و شرایط جغرافیایی خاص استان

که بنوعی در معرض طغیان انواع بیماریها از طریق مرزهای شرقی کشور می باشد و همچنین حجم عملیات انجام شده در طول سال، باعث

شده است تا این گروه در تمامی روزهای سال و تمامی اوقات شبانه روز در حالت آماده باش قرار داشته و تیم های واکنش سریع آن در

سطح ستاد، برای مداخله در هر نقطه از منطقه تحت پوشش آماده انجام عملیات باشند.


محور اصلی فعالیتهای این مجموعه بر انجام مراقبت بیمارها استوار است که آنهم طبق دستورالعمل های کشوری انجام می شود. مراقبت

به طور کلی جمع آوری داده های مرتبط با بیماری مورد نظر، بر اساس یک روال منظم، مستمر و هدفمند و نهایتا انجام تجزیه و تحلیل این

داده ها بمنظور انجام مداخلات مورد نیاز، در محیط، در جهت کنترل بیشتر( و یا حذف) بیماری می باشد. نظام مراقبت بیماریها دارای اجزای

اصلی و پشتیبان (یا فرعی) می باشد. از اجزای اصلی این نظام می توان به گزارش دهی، تعاریف استاندارد بیماریها، مداخلات محیطی،

تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی اپیدمیولوژیک موارد نام برد. از جمله اجزای پشتیبان، آموزش، نظارت، منابع و دستورالعمل ها می باشد.


فعالیتهای کاری گروه را می توان در  قالب هفت بخش طبقه بندی کرد. این شش بخش عبارتند از:

*     اجرای برنامه اختصاصی هر بیماری بر اساس دستورالعمل کشوری

*    اجرای نظام مراقبت (سورویلانس) بعنوان مهمترین بخش از برنامه هر بیماری

*    نظارت(پایش و ارزشیابی)

*    فعالیتهای آموزشی

*    طراحی و اجرای برنامه جامع عملیاتی بمنظور انجام مداخلات مورد نظر

*    توسعه همکاری های بین بخشی و درون بخشی بمنظور پیشبرد اهداف

*    هزینه کرد بهینه اعتبارات

بطورخیلی خلاصه فعالیتهای اصلی یک کارشناس برنامه مبارزه با بیماریهای واگیر به  شرح ذیل می باشد:

*    نظارت بر حسن اجرای برنامه در فیلد و مطابقت آن با دستورالعمل های وزارتی

*    دریافت آمار از سطح پایین تر و ارسال به سطح بالاتر

*     کار بر روی آمار دریافتی و ارائه فید بک آماری همراه با راهکارهایی جهت مداخله بمنظور کنترل بیماری و                پیشگیری از افزایش بروز و اپیدمی

*    آموزش پرسنل و جامعه

*    برنامه ریزی و هدایت صحیح برنامه در سطح استان

*  مداخله فوری در زمان های افزایش بروز و طغیان
پیشگیری از بیماریهای واگیر