چهارشنبه ١٣٩٧/١١/٣    EN

معرفی گروه گسترش شبکه ها


واحد ساختار شبکه ونیروی انسانی:

 1. نظارت بر سيستم جمع آوري .ذخيره وكنترل اطلاعات نرم افزاري واحدهاي بهداشتي ودرماني (نرم افزار HNIS ) وهمچنين بهره گيري از داده هاي آماري جمع آوري شده بمنظور برنامه ريزي ساليانه
 2. مشارکت دربرآورد.تامین وتوزیع نیروی انسانی مورد نیازواحدهای بهداشتی ودرمانی
 3. پایش وارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای بهداشتی ودرمانی وهمچنین تهیه ابزار پایش (چک لیست های موردنیاز ) بمنظور تعیین اثر بخشی خدمات وانجام اصلاحات لازم در سیستم شبکه
 4. نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی

واحد آمار:

 1. هماهنگی وهمکاری با گروههای فنی جهت تهیه بانک اطلاعاتی جامع و آنالیز اطلاعات آماری
 2. تهیه وکنترل وتنظیم  اطلاعات برنامه ثبت مرگ ومیر
 3. جمع آوري آمار و اطلاعات جمعيتي مناطق تحت پوشش
 4. همكاري و هماهنگي درون وبرون بخشي در سيستم آمار و اطلاعات بخش سلامت  وتبادل اطلاعات با ذينفعان خارجي  ( فرمانداري – بخشداري – آموزش و پرورش و ...) با موافقت معاون بهداشتي

واحد تعمیرات وتجهیزات:

 1. پیشنهاد احداث واحدهای بهداشتی درمانی شهرستان ها
 2. پیگیری تامین خودرو ،آمبولانس و موتورسیکلت جهت شهرستان ها
 3. پیگیری انجام تعمیرات  وتجهیزات واحدهای بهداشتی درمانی

واحد بهورزی:

 1. نظارت بر برگزاری آزمون و انجام مصاحبه از داوطلبین ورود به مراکز آموزش بهورزی
 2. نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت مراکز آموزش بهورزی و خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی طبق مفاد مندرج در آئین نامه بهورزی
 3. شرکت در تیم های کارشناسی مرکز بهداشت استان به منظور نظارت ارزشیابی و پایش واحد های بهداشتی
 4. پیشنهاد در انتخاب و انتصاب و جابجایی مدیران و مربیان مراکز آموزش بهورزی
 5. برگزاری کار گاههای آموزشی و دور های باز آموزی برای مدیران و مربیان مراکز آموزش بهورزی، و بهورزان فارغ التحصیل

واحد آموزش وبازآموزی کارکنان:

 1. بروزرسانی شناسنامه آموزشي كاركنان و به روز نگهداشت آنها
 2. برنامه ريزي و نياز سنجي آموزشي كاركنان و تعيين دوره هاي آموزشي مورد نياز با توجه به تحليل سازماني، شغلي و فردي هر يك از كاركنان
 3. پیگیری اخذ کد و مجوز برگزاری کارگاههای آموزشی
 4. بررسی و تائید سوابق تدریس و سوابق آموزشی کارکنان جهت امتیازات انگیزشی کارکنان

واحد جلب مشارکت های مردمی:

 1. هماهنگی با سایر سازمانها، ادارات، نهادها بمنظور برنامه ریزی در پیشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه
 2. جمع آوری گزارش فعالیتهای جلب مشارکت جامعه در سطح استان و ارسال به موقع آن به وزارت متبوع
 3. هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز در زمینه مربوطه
 4. تهیه و تنظیم نشریه ها و پوسترها و تصویرهای آموزشی در جهت اهداف برنامه جلب مشارکت مردمی
 5. ماهنگی و برنامه ریزی درجهت ایجاد هرچه بیشتر انگیزه در داوطلبان سلامت و شناساندن آنان به مردم و مسئولین

 واحد پزشک خانواده:

 1. تلاش در جهت جذب نیروهای طرف قرارداد برنامه پزشک خانواده
 2. اجرای کارگاه آموزشی جهت دستورالعمل  برنامه پزشک خانواده
 3. محاسبه حقوقی بر اساس دستورالعمل
 4. هماهنگی در انجام جلسات آموزشی جهت پزشکان خانواده در سطح شهرستان ها و استان
 5. MPH  پزشکان خانواده
 6. نظارت و پایش مراکز بهداشت شهرستان ها
 7. تشکیل جلسه ستاد اجرایی کمیته بیمه روستاییارسال آمار فصلی به وزارتخانه و اداره بیمه سلامت استان
 8. بررسی وضعیت مالی برنامه پزشک خانواده هر شهرستان

 


گسترش شبکه ها