معرفی پرسنل سلامت مدارس
 شماره اتاق ایمیلتلفن سمت  نام خانوادگی نام
 137 Alam.m1244@gmail.com 31215738 رییس گروه سلامت دهان ودندان ومدارس علم مهین
 137 k_zakiyeh49@yahoo.com 31215738 کارشناس سلامت نوجوانان ومدارس کاربخش زکیه
 110 zahraanjomshoaa@gmail.com 31215727 کارشناس سلامت نوجوانان ومدارس انجم شعاع زهرا