چهارشنبه ١٣٩٧/١١/٣    EN

معرفی مدیران بهداشتی
عکس
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
مدرک تحصیلی
شماره   تماس       
رایانامه
دکتر سیروس سالاری
معاون فنی
دکترا
32114848

مجید سلطانی
معاون اجرایی

32114848

دکترمریم حسین پور
مدیرگروه گسترش
دکترا - MPH
31215739

دکترمهدی شفیعی
مدیر گروه پشگیری از بیماریهای غیرواگیر
دکترا - MPH
31215726


دکتر مهدی شفیعی
مدیر گروه پشگیری از بیماریهای واگیر
 
دکترا - MPH

31215726
 
مهندس حمیدرضا گلزاری
مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای
لیسانس بهداشت محیط
31215744

دکترمنصوره صافی زاده
مدیرگروه سلامت جمعیت و خانواده
دکترا
31215736
safizadeh.md@gmail.com
علی بهرام نژاد
مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
فوق لیسانس روانشناسی بالینی
31215746

دکتر سعدالله رضا زاده
مسئول واحد آموزش سلامت
دکترای حرفه ای
31215731

مهین علم
مسئول واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
کارشناس ارشد
31215738
alam.mahin75@yahoo.com
پروین رنگاور
مسئول واحد تغذیه
لیسانس تغذیه
31215753
nutritionist_37@yahoo.com
فرزانه طالبی
مسئول اداره مدیریت و کاهش بلایا  
لیسانس
31215877

دکترمرتضی حاج اسماعیلی
مسئول واحد دارویی
دکترای داروسازی
31215702

سعدالله بنی اسد آزاد
مسئول امور عمومی
لیسانس
31215717
rezahedi88@yahoo.com
مرضیه خواجویی
مسئول حسابداری و امورمالی
لیسانس مدیریت
31215711

دکترسعدالله رضا زاده
مسئول واحد تحقیق و توسعه
دکترای حرفه ای
31215731

مهندس نادر فیلی
مسئول واحد رایانه
لیسانس کامپیوتر
31215748
feily@kmu.ac.ir