معرفی معاون بهداشتی

 
 
 دکتر سیدوحید احمدی طباطبایی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
دکترای پزشکی 
MPH
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  مدرک تحصیلی   

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت 

 سوابق اجرایی
 
034-32114848
034-3125740
 تلفن 
 vch@kmu.ac.ir پست الکترونیک